vendredi 2 mars 2012

A CALL FOR GREECE FROM MARIA AND XARIDIMOS KAKOULAKIS


Aγαπητέ μας αδελφέ έλληνα  
Jose Manuel Lamarque

Η δημιουργία του blog μας γέμισε με χαρά και αισιοδοξία. Συνταυτιζόμενοι απόλυτα με τις φιλελληνικές ανησυχίες και ευαισθησίες σου, είμαστε σίγουροι ότι συμφωνείς μαζί μας στο γεγονός, ότι κανένας από όσους παιδεύουν την χώρα μας  και τον  λαό της,  δεν γνωρί-ζουν ποιά ακριβώς είναι η ράτσα μας.
Πιστεύουμε βαθειά ότι τα κίνητρα για ζωή ωθούνται  από ιεραρχημένες  ανάγκες.  Από βαθειές ανάγκες,  σε βαθμό ορμής, που επιζητούν ικανοποίηση:                                                            

 1) Οι ανάγκες μας για φυσιολογική επιβίωση. Να κοιμόμαστε, να τρεφόμαστε, να ζεσταινό- μαστε, να δροσιζόμαστε κτλ.                                                                                                                     


2) Οι ανάγκες μας για ασφάλεια. Να έχουμε υγεία, να μην κινδυνεύει η ζωή μας, να μας προστατεύει η πολιτεία μας, οικονομική ασφάλεια, προστασία από τα ακραία φαινόμενα της φύσης κτλ.                                       

3) Οι ανάγκες για συναισθήματα. Χρειαζόμαστε να ακουμπάμε κάπου την αγάπη που υπάρχει μέσα μας, να νοιαζόμαστε, να δείχνουμε τρυφερότητα, ενδιαφέρον, υποστήριξη. Να ανήκουμε κάπου και σε κάποιους, που κι’αυτοί μας ανήκουν, οικογένεια, φίλοι, κοινότητα, ομάδα, να είμαστε χρήσιμα μέλη, που βοηθούν και βοηθιούνται. Στους έλληνες έχουν λεηλατήθει όλα τα παραπάνω.                                                                 


Μας έχουν καταδικάσει στη μοίρα του τραγικού Σίσυφου, που ανεβοκατέβαζε ατέρμονα το βράχο του.                                                                                                                                                   Ένας εφιάλτης αναπόφευκτος, παράλογος, αλλά ταυτόχρονα και εξαιρετικά απάνθρωπος.                 


Ωστόσο παρ’όλη την καταδίκη, την αδικία, την σκληρότητα, οι έλληνες επιλέγουν ως αντί-σταση προς το παρόν την αξιοπρεπή στάση.                                                                                    Για μας τους έλληνες ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ανεχτήκαμε, φιλοξενήσαμε, περιθάλψαμε, γνωρίσαμε, βοηθήσαμε, όταν μας ζητήθηκε. Αλλ ποτέ δεν ακολουθήσαμε τα σημερινά και ευκολοφόρετα που σήμερα προσπαθούν να μας επιβάλουν, πως η ζωή είναι ασήμαντη.                                              


- Ξέρουμε καλά πως η ζωή είναι μεγαλειώδης.                                                                                                     


- Η ζωή όπου κι’αν βρίσκεται είναι σημαντική.                                                                                                              


- Τη ζωή που η Ευρώπη μας εξανεμίζει.                                                                                                                 


Καταπατούνται αισθήματα,  περιφρονούνται δεσμοί,  νοθεύεται το αίμα,   καταλίωνται σχέσεις, υψώνοντας τείχη γύρω από τη χώρα μας, με εγκλωβισμένους τους πολίτες της. Από την άλλη οι αλλαζόνες διαχειριστές της, που ποτέ δεν δαπάνησαν τίποτα για χάρη της πατρίδας μας.
Απευθυνόμαστε  λοιπόν σε σας και ευχαριστούμε  για την συμπαράσταση σας.   

Σε όσους συμπάσχουν μαζί μας!                                                                                                                  


Σε σένα που αναζητάς νόημα στη  ζωή σου!                                                                                                 


Σε σένα που πονάς και συμπονάς!                                                                                                                                


Σε σένα που αγωνίζεσαι μόνος και  αβοήθητος!                                                                                                    


Σε σένα που σε συγκινεί ένα ηλιοβασίλεμα!                                                                                                                        


Σε σένα που σε συνεπαίρνει η θέα  ενός λουλουδιού!                                                                                         


Σε σένα που μοιράζεσαι τη χαρά σου!                                                                                                                 


Σε σένα που τολμάς!                                                                                                                                            


Σε σένα που κλαις, αναθεωρείς, πιστεύεις, ελπίζεις, αγαπάς !
                                                                     
Οι έλληνες έχουν την  μυστική δύναμη της θέλησης.                                                                   Σιωπούν για να ακούγονται και  προσεύχονται. Ξέρουν καλά πως μια  προσευχή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, και εκ των υστέρων!                                                                              Αντιστέκονται στους καρχαρίες, που αφού πρωτοδοκιμάσουν αίμα, κατόπιν  γίνονται άπληστοι!


Μην ξεχνάτε τα πρόσωπα, είναι  συμπαίκτες της καθημερινής ζωής και ο κοινός αγώνας κατά του άδικου, μπορεί να ενώσει τη διαχωριστική γεωγραφική γραμμή.
Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον!!!

Και μην ξεχνάτε, όπως λέει μια ελληνική παροιμία «όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα σύντομα η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου»

Με παντοτινή αγάπη  και εκτίμηση, από την λατρεμένη Κρήτη,                                            

Μαρία και Χαρίδημος Κακουλάκης Cher frère au coeur grec, José Manuel Lamarque

     La création de votre blog nous rempli de joie et d'optimisme. Nous vous considérons profondément philhellène, concerné de nos préoccupations et nos sensibilités, nous sommes sûrs que vous êtes d'accord avec nous sur le fait qu'aucun de ceux qui torturent le pays et notre peuple, n’ont aucune connaissance de ce que représente notre ethnie.


Nous croyons profondément que le sens de la vie doit être motivé à des besoins hiérarchisés. Du plus profond notre pays a besoin d'être en mouvement, par degrés, cherchant la satisfaction, à savoir:


1) Nos besoins pour la survie humaine, dormir, manger, être au chaud, etc


2) Nos besoins en matière de sécurité. Une protection sociale, sans risquer nos vies, une protection pour chaque citoyen, une protection économique, une protection contre les catastrophes naturelles


3) La nécessité d'émotions. Nous avons besoin de prouver l'amour qui existe en nous, montrer notre affection, l'intérêt, le soutien. Pour appartenir quelque part et pour certains, nous sommes une  même famille, des amis, un groupe communautaire, des membres utiles à notre société, qui aident et sont aidés. Des grecs ont pillé tout ce qui précède. 


Nous avons condamné le destin tragique de Sisyphe, et son rocher. Ce fut un cauchemar inéluctable, absurde, et pourtant extrêmement inhumain. Mais bien que l'injustice, la condamnation, la cruauté, que les Grecs choisissent au lieu d’une attitude décente dans la situation actuelle. Pour nous, Grecs, l'étranger n'est pas l'ennemi. Nous avons appris, nous avons accueilli, nous avons bien traité, nous le savions, nous avons aidé quand on nous l’a demandé. Mais je n'ai jamais suivi le courant si facile à porter, et  maintenant que l’on tente de nous imposer que la vie n'a pas de sens. 


Nous savons bien que la vie est grande. La vie est le plus important. Au lieu de voir la vie de notre Europe disparaissant. Sentiments refoulés, liens de sang méprisés, déformés, relations putrides, qui soulèvent des murs autour de notre pays avec ses citoyens en détresse. Aussi, nous devons avouer que nous eûmes des gestionnaires qui n’ont jamais fait quoique ce soit pour le bien de notre pays.

Donc, nous faisons appel à vous et vous remercions pour votre soutien.

Pour ceux qui en empathie avec nous! En cherchant ensemble un sens à notre vie! 


Pour vous qui êtes blessé et de plein compassion ! 


Qui vous vous battez seul et sans défense! 


En ce qui vous a touché sur un coucher de soleil ! 


Pour vous dont la vue d’une fleur vous transporte ! 


Pour vous qui partagez nos joies ! 


Et  qui osez! 


Pour vous qui pleurez, examinez, croyez, espérez, aimez !

Les Grecs ont le pouvoir mystique de la volonté. Le sens du silence à écouter et à prier. Ils savent bien que la prière peut changer les choses, et après! 

Résistez aux requins, puisque le sang les fait devenir gourmands !

Ne pas oublier les autres, ces compagnons de la vie quotidienne qui luttent ensemble contre l'injustice, cela peut unir la ligne géographique qui nous sépare.

Nous avons besoin les uns des autres!

Et rappelez-vous, comme un proverbe grec dit "quand le feu est à la maison de ton voisin, la tienne est en danger !..."

Avec l'amour éternel et de l'appréciation de la bien-aimée Crète.

Maria et Xaridimos Kakoulakis


Dear brother's greek heart, Jose Manuel Lamarque 
 
Creating your blog fills us with joy and
optimism. We believe you deeply philhellenerelevant to our concerns and our sensibilities, We're sure you agree with us on the fact that none of those who torture the country and our people don’t have knowledges about  what is our ethnicity.

We deeply believe that the meaning of life must be given to prioritized needs. The of deeper our country needs to be in motion, by degrees, seeking satisfaction, namely:


1) Our needs for human survival, sleep, eat, be warm, etc.
2) Our need for security. Social protection, without risking our lives, protection of every citizen, economic protection, protection against natural disasters

3) The need for emotions. We need to prove that love exists between us, to show our affection, interest and support. To belong somewhere and for some, we are one family, friends, community group, useful members of society which help and are helped. Greeks looted all of the above. We condemned the tragic fate of Sisyphus and its rock. It was an inevitable nightmare, absurd, and yet extremely inhuman. But while injustice, condemnation, cruelty, which the Greeks chose instead a decent attitude in the current situation. For us greeks, the foreigner is not the enemy. We learned, we hosted, we have treated well, we knew, we helped when we’ve been asked. But we have never taken the course so easy to wear, and now that one is trying to impose on us that life has no meaning. - We know that life is greatLife is the most important. Instead of seeing life of our Europe disappearing .Suppressed feelings, blood ties despised, deformed, putrid relations, which raise walls around our country with its citizens in distress. Also, we must admit that we had managers who have never done anything for the good of our country.

So, we appeal to you and thank you for your support.

For those who empathize with us ! Seeking an overall sense of our lives ! 


For you who are full of compassion and hurt !


Who you fight alone and helpless !


As you are touched on a sunset !


For you, the sight of a flower takes you !


For you who share our joys !


And who dare !


For you who weep, look, believe, hope, love !

The greeks have the mystical power of the will. The meaning of silence to listen and pray. They know that prayer can change things, and after !


Resist to the sharks, since the blood causes them to become greedy !

Do not forget the other, the companions of daily life struggling together against injustice, it can unite the geographic line that separates us.

We need each other!

And remember, as a greek proverb says "when the fire is in the house of your neighbor, yours is in danger !..."

With eternal love and appreciation of the beloved Kriti.


Maria and Xaridimos Kakoulakis


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire